query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['ten']; } function get_price($pid){ global $d, $row; $sql = "select gia from table_product where id=$pid"; $d->query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['gia']; } function remove_product($pid){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid']){ unset($_SESSION['cart'][$i]); break; } } $_SESSION['cart']=array_values($_SESSION['cart']); } function get_order_total(){ $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $price=get_price($pid); $sum+=$price*$q; } return $sum; } function get_total(){ $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $sum+=$q; } return $sum; } function addtocart($pid,$q){ if($pid<1 or $q<1) return; if(is_array($_SESSION['cart'])){ if(product_exists($pid)) return; $max=count($_SESSION['cart']); $_SESSION['cart'][$max]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][$max]['qty']=$q; } else{ $_SESSION['cart']=array(); $_SESSION['cart'][0]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][0]['qty']=$q; } } function product_exists($pid){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); $flag=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid']){ $flag=1; break; } } return $flag; } ?> Dịch vụ-ĐẠI VẠN LỢI

Dịch vụ

Bảo trì và sửa chữa

Đăng lúc: 18-08-2016 10:11:33 AM - Đã xem: 0

Cơ khí - cách nhiệt - Thông gió

Thi công và lắp đặt

Đăng lúc: 18-08-2016 10:15:18 AM - Đã xem: 0

Cơ khí - cách nhiệt - Thông gió

Cung cấp nhân lực trong ngành

Đăng lúc: 18-08-2016 10:22:39 AM - Đã xem: 0

Nội dung đang được cập nhật.....

Tư vấn và giám sát

Đăng lúc: 18-08-2016 10:24:11 AM - Đã xem: 0

Nội dung đang được cập nhật......

Dịch vụ

Bảo trì và sửa chữa

Đăng lúc: 18-08-2016 10:11:33 AM - Đã xem: 0

Cơ khí - cách nhiệt - Thông gió

Thi công và lắp đặt

Đăng lúc: 18-08-2016 10:15:18 AM - Đã xem: 0

Cơ khí - cách nhiệt - Thông gió

Cung cấp nhân lực trong ngành

Đăng lúc: 18-08-2016 10:22:39 AM - Đã xem: 0

Nội dung đang được cập nhật.....

Tư vấn và giám sát

Đăng lúc: 18-08-2016 10:24:11 AM - Đã xem: 0

Nội dung đang được cập nhật......